Zásady nakládání s osobními údaji

 

GDPR – podmínky ochrany osobních údajů

 
I. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Element pohybu s.z. IČO
  08741409 dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Ke Škole 1389,25210 Mníšek pod Brdy, email: info@elementpohybu.cz
  telefon: 724508314,739306438
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či 
  nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
  prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
  společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které
  správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
  smlouvy.
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  – plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  – a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
  informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  – vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou
  nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
  osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
  osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  – zasílání objednávek(např. poukazy, faktury) sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
  22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 4. Souhlasím aby na základě čl.6 odst.1, písm.a, Nařízení zpracoval Správce moje
  1. Fotografie
  2. Videa
  3. Zvukové záznamy
  Za účelem
  Marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích)
  Prezentace na webu
  Prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram apod.)
  Prezentace na dalších informačních materiálech

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  – po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let
  od ukončení smluvního vztahu).
  – po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
  marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  – podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  – zajišťující služby provozování
  – zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
  mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  – právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.
  18 GDPR.
  – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  – právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
  email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k 
  zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
  údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky na email nebo mobilní číslo potvrzujete, že jste seznámen/a s 
  podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
  údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi
  těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020