Provozní řád ELEMENTU POHYBU

PROVOZNÍ ŘÁD pro pohybové studio ELEMENT POHYBU

s účinností od 8. 1. 2020

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 

I. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

 1. Návštěvník pohybového studia Elementu pohybu je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.(mimo viz bod 15).

 

II. PROVOZ POHYBOVÉHO STUDIA, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

 1. Pohybové studio je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.

 2. Pohybové studio je otevřeno denně dle rozvrhu, objednaných individuálních lekcí a plánovaných akcí.

  Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových

  stránkách Pohybového studia centra

 3. Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Pohybového studia a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo

  čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách Pohybového studia www.elementpohybu.cz

 

III. PRAVIDLA CHOVÁNÍ V POHYBOVÉM STUDIU. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

 1. Při využívání služeb Elementu pohybu jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.

 2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Element

  pohybu žádnou zodpovědnost.

 3. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv a při cvičení na podložkách také ručník. Při provozování

  příslušné činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek.

  Zakazuje se znečišťovat prostory studia Elementu pohybu.

 4. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném ,t.j. do šatních skříněk(botník v

  určené zóně) . Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, mobilní telefon a jiné je nutné předat obsluze baru(skříňky k tomu určené). Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

 5. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje a nebo cvičební pomůcky je každého povinnost uvedenou skutečnost oznámit lektorovi.

 6. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí podložky(vydezinfikuje a otře), nářadí, cvičební pomůcky na vyhrazené místo. Žádáme návštěvníky studia aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

 7. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit lektorovi.

 8. V případě krádeže ohlaste lektorovi poškození. Dále je vaší povinnosti sami zavolat policii k sepsání protokolu a

  sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

 9. Ve studiu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.

 10. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu studia Element pohybu se smí děti pohybovat

  ve studiu, a to pouze v doprovodu rodičů,kteří vysloveně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody za zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

 1. V případě, kdy za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny lektor studia Element pohybu, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a ze sálu a jejím převzetím lektorem. Do té doby a po zpětném předání osoby lektorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15- ti let odpovědný doprovod.

 2. Do všech prostor studia Element pohybu je zakázán vstup osobám:v podnapilém stavu,pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek,ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení,nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V tomto případě je lektor, provozovatel oprávněn kdykoliv vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

 3. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

 4. Zakazuje se pod pokutou až 100 000Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů studia bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.

 5. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu která vznikne provozovateli jejich ztrátou,poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200,-Kč jako náklady za výměnu zámku.

 6. Vstup do prostor Pohybového studia je možný nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby. Prostory cvičebních sálů je třeba opustit nejpozději 15 minut před koncem provozní doby tak, aby se návštěvníci stihli včas osprchovat a převléct.

 7. Vzhledem k ohleduplnosti k ostatním účastníkům kurzu a lektorům je potřeba chodit na lekce včas, nejpozději 10 minut před začátkem lekce.

 8. Prostory Studia jsou zabezpečeny a monitorovány.

 9. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných právních předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

 10. Provozovatel Studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové práce a desinfekce.

 

Věříme, že v našem studiu strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem. K tomu vám mnoho úspěchů přeje Element pohybu.

 

Provozovatel: Element pohybu z.s.
Adresa provozovny: Ke Škole 1389 Mníšek pod Brdy 252 10
Odpovědný zástupce: Mgr. Michal Elčkner